Rett eller galt?

Morgan RambergLikesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. (Kolosserne 2:6-8 NB)

Dersom du lever i sann omvendelse til med Jesus vil du finne at verdens lærdom om rett og galt ikke alltid er forenlig med verken samvittighet eller Guds ord. Men hvordan skal en kunne vurdere de ulike synspunkt, og veie opp hva som er rett? Det finnes ofte mange argumenter, og kanskje kjenner du på at du er usikker?

Usikkerhet og menneskefrykt er ofte grunnlag nok til å gi etter, kanskje redsel for ikke å bli sosialt akseptert eller frykt for å tape ansikt ved konfrontasjon av synspunkter blir for mye å bære for mange. Dagens bibelord går rett i kjernen på det som kanskje er hovedutfordringen for mange kristne.

La oss starte med begynnelsen, for her gjør Paulus en sammenligning. Han sier at «likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre» slik skal vi vandre i ham.

Men hva betyr dette og hvordan kan du få det til?

Paulus går videre, og beskriver dette slik; «rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen».

Dette betyr i klartekst at å vandre med Jesus, er avhengig av å være rotfestet og oppbygget i ham. Referansepunktene er viktige her, ditt rotfeste- det som holder deg fast – må være i Jesus – ikke i andres synspunkter eller denne verdens oppgjorte meninger om rett eller galt. I møte med Sadukeerne sier Jesus dette til dem:

Jesus sa til dem: Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft? (Markus 12:24 NB)

Dette er sanne og vise ord, og ikke noe er nytt under solen siden dette ble sagt av Jesus.

Dersom du vil ha svar på de ulike ting som gjelder ditt kristne liv må du søke inn i Guds Ord. Paulus advarer i dagens bibelord mot det som har blitt en fallgruve for mange:

Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. (Kolosserne 2:7-8 NB)

Salme 119:105  sier dette til oss: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

Dersom vi tar bort hovedelementet her – lyset – blir det mørke, og stien blir umulig å finne.

Min kjære medvandrer, i møte med spørsmål om rett eller galt, la ikke denne verdens lærdom, tomt bedrag og menneskers tradisjoner binde deg, men la ditt rotfeste være hos Jesus, trygt plantet i hans Ord. Han vil selv oppbygge deg ved å åpenbare sitt ord og sin vilje for ditt hjerte ved sin ånd når du i innvielse og bønn søker svar.

Han vil selv bevare deg, og Den Hellige Ånd vil arbeide i ditt liv for å vise deg sannheten, overbevise om synd og tale ord fra Faderen til ditt hjerte når du søker svar hos ham.

En sangstrofe beskriver det slik:

Har Guds vilje fått hele din vei ?
Ja, først da kan du tro, og i løftene bo,
når ditt alt er lagt ned for Hans fot.

Gud velsigne deg, og fylle deg med visshet i samfunn med Jesus.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider