Tro og tillit

Morgan RambergHerren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn. (Salmene 147:11 NB)

Tro og tillit er ord vi som ofte brukes for å betegne sentrale byggesteiner i gudslivet. Dette bibelordet handler om det samme, idet det tilkjennegir to hovedpunkter. Overskriften er hvem som har Herrens behag, og dette hviler på disse to hovedpunktene.

Herren har behag i «dem som frykter ham».

For å frykte Herren må du tro at han er til, og kjenne til hans makt. De to røverne som ble korsfestet sammen med Jesus hadde vidt forskjellige utganger av dette livet. Den ene røveren spottet Jesus, mens den andre svarte den spottende slik:

Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? (Luk. 23:40 NB)

Frykt for Gud var kommet over hans liv, idet han innså at det snart var over og døden ventet.

Bibelen lærer oss om å «komme til sannhets erkjennelse», og dette er utgangspunktet for frelsen. Vi leser det i denne sammenhengen:

…han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. (1 Timoteus 2:4-6 NB)

Det er en viktig erkjennelse, selve forståelsen av det bibelen taler om at «alle har syndet og mangler Guds herlighet» (Rom. 3:23) Dette er sannhets erkjennelse, du og jeg mangler Guds herlighet, og trenger en frelser for å kunne komme til Guds rike.

Alternativet Bibelen gir er en evig fortapelse, og Gud inviterer alle mennesker bort fra dette alternativet ved å gi full tilgivelse i troen på Jesus. Når røveren på korset ble grepet av frykt for Gud vender han seg til Jesus og sier dette: «Husk meg når du kommer i ditt rike» (Luk. 23:42) Dette var alt som skulle til, en erkjennelse av nederlaget og en bekjennelse av troen på Jesus.

Løsningen for frelse er den samme i dag, og den starter med gudsfrykt, den første av de to hovedpunktene i dagens bibelord.

Det neste dagens bibelord forteller om den som Herren har behag i er «den som venter på hans miskunn»

Kan Gud ha behag i dette, og i tilfelle hva er det som gjør at det er slik?

Bibelen lærer oss at vi er barn og Gud er vår far, og i denne barnslige relasjonen vi får ha til ham stoler den troende på at Gud vil gripe inn i alle situasjoner hvor det er behov for hjelp. Dette gjelder når tvilen setter inn, når verden går deg imot eller når fristelse overvelder deg så du ikke ser klart.

Gud vet om alt dette, og ordet «miskunnhet» er godt beskrivende for det han vil og kan. Vi kjenner ord som «medfølelse» eller «sympati», mens ordet miskunnhet rommer langt mer. Miskunnhet rommer ikke bare evnen til medfølelse, men makten til å gjøre noe med situasjonen.

Vi møter dette mange steder i bibelen, hvor mennesker roper til Jesus «miskunn deg over oss». Det er dette ventende hjerte som finner behag hos Herren, hjertet som har fattet tro og som i barnslig tillit venter på Guds hjelp.

Guds kjærlighet og betingelsen for frelse er vanskelig å forstå, samtidig som Gud har gjort det enkelt for deg og meg. Ved troen på Jesu forsonende død for deg, og i tillit til at din himmelske Far vil hjelpe deg kan du vandre frimodig frem i denne verden.

Du kan ha visshet om din frelse, og være trygg på at hva enn som møter så vil Jesus være med deg gjennom alt. Det var dette han lovet da han sa «jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt. 28:20)

En sang fra nyere tid sier det slik:

Livet er enkelt når du er på høyden,
Og i ditt hjerte har underfull fred.
Men alt forandres når du er i dalen,
Mist ikke motet for Gud er med.

Refr:
Han er med deg på høyden,
Han er med deg i dalen
Når motgangen møter
Gjør han deg vel.
Gud er hos deg i medgang
Han er hos deg i motgang
Når mørket deg truer
Gir han lys i din sjel.

Morgan

Ord for dagen er skrevet av Morgan Ramberg, pastor i Arken Menighet, Davanger. Trykt med tillatelse.

Bønnemner

Sider