Ord for dagen

Fokus

Morgan Ramberg«Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.»
‭‭Filipperne‬ ‭3:7‬ ‭NB‬‬

Det hjertet trakter etter

Morgan RambergGled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. (‭‭Salmene‬ ‭37:4 NB)

Dette bibelordet reiser kanskje mange spørsmål hos deg? Det inneholder både betingelse og løfte, og som alltid er Guds Ord sannhet. La oss se på dette sammen. Betingelsen synes enkel; gled deg i Herren. Filipperbrevet sier dette om denne gleden:

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! (Filipperne‬ ‭4:4 NB)

Vent på Herren

Morgan RambergVent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren! (Salmene 27:14 NB)

Venting har aldri vært min sterke side, jeg har gjennom årene sett at min porsjon tålmodighet nok ofte er utilstrekkelig. Som lønn for dette har jeg noen ganger latt meg frustrere i påvente av svar på det jeg ventet på. Jeg tror flere har det slik og kan kjenne seg igjen i en slik beskrivelse.

Guds hånd

Morgan RambergJeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. (Salmene 16:8, 9 NB)

Dagens ord handler blant flere ting om glede. Begrepet "å fryde seg" synes jeg sjelden å høre, i alle fall om oss voksne. Jeg hører det derimot av og til sagt om et barn som opplever noe spennende og som gleder seg over det. Når barnet opplever glede og gjør nye erfaringer i trygge omgivelser blir det fryd.

Gjenløst

Morgan RambergJeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg! (Jesaja‬ ‭44:22 NB)

Dette bibelordet inneholder et budskap som gleder nedtyngede hjerter, som kjemper med samvittighet og sjelelige kvaler. Mange er opptatt av det ytre, men Gud ser til hjertene, han vet alt og ser alt.

Men så er da også det godt, for ingen kjenner deg som Herren. Han vet om svakhetene, han kjenner kvalene, men mest av alt er det forunderlig at han ser lengselen til oppgjør og fred.

Velsignelse og lydighet

Morgan RambergIsak sådde korn der i landet, og høstet hundre foll det året, for Herren velsignet ham. (1 Mosebok‬ ‭26:12 NB)

Gang etter gang kan vi lese i bibelen om hvordan Gud velsigner. Dagens bibelord handler om lydighetens velsignelse. I dette kapittelet leser vi at det var hungersnød i landet, og hvordan Isak like vel blir boende der på Guds befaling, og hvordan han ble velsignet for Abrahams og sin egen lydighet. Bibelen lærer oss dette:

Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. (‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭10:22 NB)

All makt

Morgan RambergOg Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! (Matteus‬ ‭28:18 NB)

Det må ha vært litt av en dag for disiplene når Jesus talte disse ordene, og de fikk se den oppstandne frelseren. De ord han hadde talt, og som de ikke forsto var oppfylt. Han hadde sagt dem at han skulle dø, og at han etter tre dager skulle oppstå fra de døde. Nå står de ansikt til ansikt med ham.

Et løfte i nåde

Morgan RambergAbraham ga Isak alt det han eide. (‭‭1 Mosebok‬ ‭25:5 NB)

Når vi leser om Abraham og Isak finner vi mange trekk som billedlig leder oss inn i forståelsen av begreper som Faderen og Sønnen, eller Gud og Jesus om du vil. Ett av disse finner vi i dagens bibelord - Abraham gav Isak alt han eide. Vi leser dette om Jesu egne ord:

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Matteus‬ ‭28:18 NB)

Tjenerens bønn

Morgan RambergOg han sa: Å Herre, du som er min herre Abrahams Gud, jeg ber deg: La det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min herre Abraham! (‭‭1 Mosebok‬ ‭24:12 NB)

Abrahams tjener fikk som oppdrag at han skulle reise til Abrahams hjemland for å hente en kone til Abrahams sønn Isak. Hele kapittel 24 er en vakker beretning om hvordan Gud legger tilrette, hvordan han står ved sitt løfte og hvordan han svarer på denne tjenerens bønn. Dagens bibelord er en del av denne bønn, hvor tjeneren ber om Guds hjelp til oppdraget.

Stedfortreder

Morgan RambergDa sa han: Ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og ofre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. (1 Mosebok ‭22:2‬ NB)

Du husker kanskje denne fortellingen hvor Gud setter Abraham på prøve? På dette tidspunktet har Abraham to sønner, Ismael og Isak. Gud har uttrykkelig sagt at slektsløftet som Abraham fikk er knyttet til Isak. Isak ble født som ved et Guds under, når Abraham var hundre og Sara nitti år gamle.

Guds løfters oppfyllelse

Morgan RambergHerren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara slik han hadde lovt. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn i hans høye alder, til fastsatt tid som Gud hadde talt til ham om. (1 Mosebok‬ ‭21:1-2 NB)

Guds beskyttelse og omsorg

Morgan RambergDa strakte mennene hånden ut, de tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. Og folket som var utenfor døren til huset, slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves strevde for å finne inngangen. (1 Mosebok‬ ‭19:10-11 NB)

Guds løfter holder

Morgan RambergDa sa Abram: Å Herre Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus, er Elieser fra Damaskus. (1 Mosebok‬ ‭15:2 NB)

Abram, som senere fikk navnet Abraham, regnes stamfar for Israel. Bakgrunnen for dette er oppfyllese av det løftet Gud gav ham;

Jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden. Hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, så skal også din ætt kunne telles. (1 Mosebok‬ ‭13:16 NB)

Kom, la oss juble

Morgan RambergKom, la oss juble for Herren! La oss rope med fryd for vår frelses klippe! La oss tre fram for hans åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer! (‭‭Salmene‬ ‭95:1-2 NB)

Kan hende er ordet "frelsesfryd" passende for ditt liv i troen på Jesus? Eller kanskje er det lenge siden du kjente en slik glede over frelsen? Kanskje er selve vissheten om frelsen kommet i ulage og uro preger sjelslivet?

Innenfor eller utenfor?

Morgan RambergDe som kom, hann og hunn av alt som er av kjøtt og blod, gikk inn slik Gud hadde pålagt Noah. Og Herren lukket igjen etter ham. (‭‭1. Mosebok‬ ‭7:16 N11BM)

Dagens bibelord handler om hvordan Noah ble berget sammen med de Gud gav ham. Vi leste forleden om Noahs lydighet mot Guds befaling når han fikk oppdraget om å bygge arken. Når denne var ferdig gikk Noah og hans familie inn i arken.

Kun en vei til frelse

Morgan RambergOg Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. (‭‭1 Mosebok‬ ‭6:22 NB)

Du kjenner fortellingen om Noah og flommen. Du har hørt om arken som han bygde, og om hvordan den berget de åtte menneskene, Noah, og hans familie.

Virkelig verdi

Morgan RambergOg Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. (‭‭1 Mosebok‬ ‭5:24 NB)

Det er ikke skrevet mye om Enok i bibelen, men dagens bibelord oppsummerer det som er viktig. Det står i sterk kontrast til det mange mennesker er opptatt av når det gjelder både liv og ettermæle.

På en kirkegård blant mange minnestøtter sto det noen som var litt større enn andre. På den ene sto det navnet til en mann etterfulgt av tittelen "regnskapsjef", på en annen og enda større stod det "skipsreder".

I fristelse

Morgan RambergMen slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? (1 Mosebok‬ ‭3:1 NB)

Dagens bibelord handler om å lytte til djevelens stemme. Du kjenner kanskje igjen spørsmålet? Har Gud virkelig sagt...?

Du og skaperen

Morgan RambergOg Gud Herren formet mennesket* av landjordens** støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. (‭‭1 Mosebok‬ ‭2:7 NB)

Skapelsen av mennesket skiller seg ut fra alle andre skapninger. Mens alle andre levende skapninger ble til ved Guds befaling, formet han mennesket av jord og blåste livets ånde i dets nese. Ved dette åndepust ble mennesket til en levende sjel, gjort i skaperens eget bilde.

Satt til å forvalte det skapte, med evigheten i sitt hjerte hadde mennesket fellesskap med skaperen og vandret med ham i hagen.

Lyset

Morgan RambergOg Gud sa: Bli lys! Og det ble lys. (‭‭1 Mosebok 1:3 NB‬‬)

Bibelens første bok forteller om hvordan Gud skapte verden og alt som er i den. Beretningen er en veldig demonstrasjon av Guds makt over alle ting, og hvordan hans befalinger oppfylles til fulle. Vi leser også dette om hvordan skapelsen gikk til;

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. (Salmene‬ ‭33:9 NB‬‬)

Sider


Skjul

Abonner på Ord for dagen